SUMO Prague 2022 je projekt mezinárodní galerijní výměny v oblasti současného umění. Třetí ročník s podtitulem CO-EXIST se koná od 1. září do 14. října 2022 v Praze. Letošní téma naznačuje proměnu vnímání nové přítomnosti a lidské vzájemnosti v kontextu nedávných a aktuálních událostí, které se významně propsaly také do umělecké tvorby.

V rámci přehlídky se v prostorách participujících galerií uskuteční výstavy, performance, přednášky a další akce, jejichž program vzešel ze spolupráce s mezinárodními partnery. Cílem projektu je představit místnímu publiku nové formy současného umění. SUMO vytváří síť umělců, kurátorů, kritiků a dalších aktérů světové umělecké scény a rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti její institucionální praxe.

Zahájení přehlídky SUMO proběhne od čtvrtka 1. do soboty 3. září 2022.

SUMO Prague is an international gallery cooperative program which brings together gallerists, artists, curators, collectors and art journalists in Prague. The third edition subtitled CO-EXIST will have its opening days from September 1 to 4 and run through October 14, 2022. This year’s theme, CO-EXIST, underlines an ever increasing need for communication, exchange and solidarity in light of recent events.

The participating galleries present exhibitions, performances, lectures and other events in cooperation with international partners as well as local institutions. SUMO’s aim is to expand our artistic networks as well as to bring a wider public to contemporary art.

SUMO opening days will be Thursday, September 1 through Saturday, September 3, 2022.

Berlinskej Model | Scary Good

Umělci | Artists: Rebekka Benzenberg (DE), Monika Grabuschnigg (AT), Constantin Hartenstein (DE), Eliška Konečná (CZ), Mary-Audrey Ramirez (LU)

Participující galerie | Participating galleries: Anton Janizewski Gallery (DE), gallerytalk.net (DE)

Kurátor | Curated by: Anna Meinecke

Berlinskej Model | Anton Janizewski | gallerytalk.net

Pplk. Sochora 1387/9, 170 00, Holešovice – Praha 7

1. 9. – 20. 9. 2022

Berlinskej Model je nekomerční galerie založená v roce 2011. Galerie pořádá několikrát do měsíce jednodenní akce/výstavy v prostoru v ulici Ppl. Sochora v pražských Holešovicích. Berlinskej Model pravidelně pořádá výstavy tuzemských a zahraničních umělců a vydává časopis RAJØN s distribucí v Praze a v Berlíně.

V rámci třetího ročníku SUMO hostí Berlinskej model kurátorský projekt Scary Good
berlínské galerie současného umění Anton Janizewski a online platformy gallerytalk.net.

V tvorbě je bolest i vzrušení. Jakmile se myšlenka začne projevovat jako něco, co je příliš dobré, člověk je přitahován k nedůvěře v dobrý pocit. Častěji než ne se očekávaná velkolepost ukáže, že je spíše triviální než mimořádná.

Zatímco se ke skutečně pozoruhodnému ve své abstrakci těžko dopracujeme, cool efektu lze dosáhnout přes skladbu kódů. Prováděna s nonšalancí, pečlivě kurátorovaná a kontrolovaná estetika chrání skutečné touhy člověka. Honba za příslibem se zdá být pod štítem uznání méně děsivá, ačkoli stále nebezpečná.

Výstava je zároveň poctou i dekonstrukcí současného cool, pohrává si s klišé drsnosti,
zatímco je nakonec opomíjí. Rebekka Benzenberg (DE), Monika Grabuschnigg (AT),
Constantin Hartenstein (DE), Eliška Konečná (CZ) a Mary-Audrey Ramirez (LU) čerpají z fetišismu a fitness kultury, odkazují na stvoření z videoher, ohnutá těla a smrtící ovoce. Jejich umění a osobnosti se spojují v něco, co se prezentuje jako neporušitelný povrch, pod nímž lze objevit skutečnou oddanost, pochybnost, kritiku, něhu a vizi.

Scary Good koketuje s krásou temnoty a bere si podlost světa jako výchozí bod k hlubšímu zkoumání společných nadějí a obav. V touze po spokojenosti nechává zaznít touhu po triumfu. Pro případ, že se ten děsivě dobrý pocit naplní.

Berlinskej Model is a non-commercial gallery founded in 2011. The gallery organizes several times a month one-day events/exhibitions in the space in Ppl. Sochora in Prague’s Holešovice. Berlinskej Model regularly organizes exhibitions of domestic and international artists and publishes the magazine RAJØN with distribution in Prague and Berlin.

For the third edition of SUMO, Berlínskej Model hosts Scary Good, a curatorial project by the Berlin-based contemporary art gallery Anton Janizewski and the online magazine gallerytalk.net.

There is pain and excitement in creation. As soon as an idea starts manifesting into
something that feels too good, one is drawn to distrust the good feeling. More often than not, anticipated greatness reveals itself as trivial rather than extraordinary.

While the truly remarkable in its abstraction is hard to work toward, coolness is attainable as a composition of codes. Executed with nonchalance, a carefully curated and controlled aesthetic protects one’s true desires. Under the shield of recognition pursuing the promising appears to be less frightening albeit dangerous.

The exhibition is both an homage to and a deconstruction of the contemporary cool, toying with clichés of roughness while ultimately neglecting them. Rebekka Benzenberg (DE), Monika Grabuschnigg (AT), Constantin Hartenstein (DE), Eliška Konečná (CZ) and Mary-Audrey Ramirez (LU) draw from fetish and fitness culture, referencing video game creatures, bended bodies, and deadly fruit. Their art and personas merge into what presents as an inviolable surface under which true dedication, doubt, critique, tenderness, and vision are to be discovered.

Scary Good is a flirt with the beauty of darkness, taking the world’s wickedness as a starting point to tap into a deeper examination of shared hopes and fears. It allows within the wish for contentment a craving for triumph. On the off chance that scary good feeling might just hold true.

Berlinskej Model | Curiosity as Helmsmen

Umělci | Artists: Martin Brandt Hansen (GL/DK) & Rasmus Lyberth (GL/DK)

Participující galerie | Participating gallery: SALON 75 (DK)

Kurátor | Curated by: SALON 75

berlinskejmodelnskej Model | SALON 75

Pplk. Sochora 1387/9, 170 00, Holešovice – Praha 7

28. 9. – 2. 10. 2022

Prezentace dvou dánských/grónských umělců – napříč generacemi a metodologiemi – bude působit jako ztracená a plovoucí nádoba, která zobrazí trajektorie současných strategií spojených s vyobrazením krajiny, mytologie a diasporických složitostí a vlastností. Jako oživení velkého ztroskotání budou oba herci společně rozšiřovat svůj společný estetický jazyk a hledat drahokamy, poklady a nové pravdy o tom, jak se historie konstruuje za zátokou a v hlubinách času.

Salon 75 je nezávislá platforma pro současné umění v dánské Kodani, kterou v roce 2017 založil kurátor a umělec Theodor Nymark. Od roku 2017 prošel Salon 75 rozsáhlým vývojem a dnes jej vede kurátorský tým sedmi přidružených kurátorů a umělců. V současném týmu jsou: Adam Varab, Christine Dahlerup, Frej Volander, Hedvig Greiffenberg, Laura Fuglsang, Sofus Keiding Agger a Theodor Nymark.

Dosavadní program Salonu 75 zahrnuje samostatné, párové i skupinové výstavy, na nichž se představují mladší současní umělci z dánské i mezinárodní umělecké scény. Příklady umělců vystavených v Salonu 75 z poslední doby jsou např: Paul Barsch (DE), Sofi Winthe Foge (DK), Melanie Kitti (NO), Valentina Makarova Sekisova (RUS), Bob Bicknell-Knight (UK), Sóley Ragnarsdóttir (DK/IS) a APXIV Group (RUS).

The presentation by the two Danish/Greenlandic artists – spanning across generations and methodologies – will act as a lost and floating vessel to portray trajectories of contemporary strategies associated with depictions of landscape, mythology, and diasporic complexities and qualities.

As a revival of a great shipwreck, the two actors will together disseminate their common aesthetic language and seek gems, treasures, and new truths of how history is constructed beyond the bay and within the depths of time.

Salon 75 is an independent platform for contemporary art located in Copenhagen, Denmark founded in 2017 by associated curator and artist Theodor Nymark. Since 2017 Salon 75 has undergone a vast development, and is today run by a curatorial team of seven associated curators and artists. The current team is: Adam Varab, Christine Dahlerup, Frej Volander, Hedvig Greiffenberg, Laura Fuglsang, Sofus Keiding Agger, Theodor Nymark.

The previous programme of Salon 75 includes both solo-, duo-, and group exhibitions featuring younger contemporary artists from both the Danish and international art scene. Recent examples of artists exhibited in Salon 75 are: Paul Barsch (DE), Sofi Winthe Foge (DK), Melanie Kitti (NO), Valentina Makarova Sekisova (RUS), Bob Bicknell-Knight (UK), Sóley Ragnarsdóttir (DK/IS) and APXIV Group (RUS).

hunt kastner | The Wind Swallowed My Words

Umělec | Artist: Adam Christensen (DK/UK)

Kurátor | Curated by: Caroline Krzyszton

hunt kastner

Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha 3

2. 9. - 29. 10. 2022

hunt kastner jsme otevřeli v roce 2006 v reakci na potřebu profesionálnějšího zastoupení českých umělců doma i v zahraničí. V době založení galerie ČR neměla zavedenou tradici komerčních galerií, které by prezentovaly svůj program na mezinárodní úrovni a podporovaly by produkci a vystavování nové současné tvorby v prostředí soukromé galerie, nebo by aktivně reprezentovaly a propagovaly tvorbu umělců v zahraničí. V té době se také velmi málo českých umělců mohlo těšit mezinárodním uznání a neexistovala žádná místní komerční platforma, která bz mladou generaci umělců podporovala. Naším cílem bylo vybudovat renomovanou komerční galerii s kvalitním mezinárodním programem.

Adam Christensen (1979) je multidisciplinární umělec, který pracuje s textilem, videem, instalací a performancí, skrze než zprostředkovává emocionální i fyzické zážitky. Zapojuje teatrální i běžné prostřednictvím procítěných a emočně nabitých performancí, v nichž se mísí gender, osobní příběhy, vzpomínky na dětství, rozporné a surové skutečnosti. V interakci s publikem rozvíjí nové lyrické narativy, často akordeonem doprovázeným zpěvem a předčítáním krátkých příběhů nebo anekdot. Hlavním zájmem Christensenovy práce je inscenování a rámování příběhů a to, jak se v jím budovaných prostorech či „jevištích“ odehrává bolest, radost, paměť a identita. Adam Christensen je absolventem European Film College v Ebeltoftu a londýnské Goldsmiths. V minulosti vystavoval v Overgaden Institute of Contemporary Art v Kodani a na Baltic Triennial 13 ve Vilniusu, Tallinu a Rize, dále v Almanac, David Roberts Art Foundation, Southard Reid, Institute of Contemporary Arts, Hollybush Gardens a Goldsmiths Centre for Contemporary Art. Vystupuje také s hudebním projektem Ectopia.

hunt kastner was opened in 2006 in response to a need for more professional representation of Czech artists both locally and abroad. At the time the gallery was founded there was no established tradition of commercial galleries in the Czech Republic presenting an international program and supporting the production and exhibition of new contemporary work in a private gallery setting, or who actively represented and promoted the artists’ work abroad. There were also very few Czech artists with any international recognition and no local commercial platform to support the younger generation of artists. Our aim has been to establish a reputable commercial gallery with a high-quality international program.

Adam Christensen (*1979) is a multidisciplinary artist who works with textile, video, installation and performance to convey experiences both emotional and physical. He engages the theatrical as well as the everyday through heartfelt and emotionally charged performances, mixing gender, personal stories, childhood memories, conflicted and brutal realities. He interacts with the audience to develop new lyrical narratives, often by singing with the accordion and reading out short stories or anecdotes. A primary concern of Christensen’s work is staging and framing of narratives and how pain, joy, memory and identity play out in these spaces or ‘stages’. Adam Christensen is a graduate of the European Film School in Ebeltoft and Goldsmiths in London. He has previously exhibited at Overgaden Institute of Contemporary Art, Copenhagen and Baltic Triennial 13, Vilnius, Tallin and Riga, as well as Almanac, David Roberts Art Foundation, Southard Reid, Institute of Contemporary Arts, Hollybush Gardens, and Goldsmiths Centre for Contemporary Art. He also performs with the music project Ectopia.

hunt kastner | Kabinet miniatur a rozkoše / Cabinet of Miniatures and Delights

Umělec | Artist: Natalie Perkof

hunt kastner

Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha 3

2. 9. - 29. 10. 2022

Brněnská umělkyně Natalie Perkof (*1979) odhaluje možnosti a omezení formy a materiálu skrze obrazy a konceptuální objekty. Kabinet miniatur a rozkoše představuje hravou reflexi a introspektivní zkoumání ženské sexuality a jejího propojení s přírodou. V sérii nových velkoformátových obrazů z karbonových vláken v kombinaci s rostlinnými objekty využívá autorka symbolické archetypy sexuality jako součást intimního vnitřního dialogu a zamýšlí se nad tím, jak měnící se genderové vzorce ovlivňují vztah mezi sexualitou a tělesností a jakou roli v ženské psychice hrají instinkt, intuice, péče a kreativita. Natalie je absolventkou Fakulty umění ostravské university a FAVU v Brně.

Natalie Perkof (*1979) explores the limitations and possibilities of form and material through painting and conceptual installations. Cabinet of Miniatures and Delights presents a playful reflection and introspective exploration of female sexuality and its connection to nature. In a series of new large-scale carbon fibre canvases combined with a botanical sculpture, the artist employs symbolic archetypes of sexuality as part of an intimate inner dialog that reflects upon how changing gender tropes impact the on-going balancing act between sexuality and physicality, and the role of instinct, intuition, nurturing and creativity in the female psyche. Natalie is a graduate of the Faculty of Fine Arts and Music in Ostrava and Faculty of Fine Arts in Brno.

City Surfer Office | Soap Opera

Umělci | Artists: Jānis Dzirnieks, Daria Melnikova, Evita Vasiljeva

Participující galerie | Participating gallery: 427 Gallery (LV)

Kurátor | Curated by: Kaspars Groševs

City Surfer Office | 427 Gallery

Bořivojova 1577, 130 00, Žižkov – Praha 3

1. - 10. 9. 2022

Galerie City Surfer Office byla založena v roce 2011. Výstavní program je zaměřený na nejmladší generaci umělců a umělkyní a poskytuje jim prostor pro realizaci samostatných výstavních projektů. Prostor funguje také jako zázemí pro umělce – v roce 2021 galerie představila projekt Temporary Studios, kdy výstavní prostor přizvané umělkyně využívají jako ateliér pro přípravu site-specific výstavy. Kurátorský kolektiv tvoří Max Dvořák, Pamela Kuťáková, Světlana Malinová a Vojtěch Novák.

Mýdlová opera“ se představuje jako spojení tří lotyšských umělců, z nichž každý vnímá materiály a jejich vzájemné propojení jako formativní a strukturální nástroje, které umělce pohání v jejich tvůrčím úsilí. „Mýdlová opera“ mísí lehkost regenerovaných pop-upů Jānise Dzirniekse, dramatičnost organických povrchů Evity Vasiļjevy a klid performativních gest Darie Melnikové.

The City Surfer Office Gallery was established in 2011. The exhibition programme is aimed at the youngest generation of artists and provides them with a space to realise solo exhibition projects. The gallery also functions as a base for artists – in 2021 the gallery introduced the Temporary Studios project, where invited artists use the exhibition space as their studio to prepare site-specific exhibitions. The curatorial team consists of Max Dvořák, Pamela Kuťáková, Světlana Malinová and Vojtěch Novák.

Soap Opera“ presents itself as a combination of three Latvian born artists who each perceives materials and their collusions/confluxes as formative and structural tools that navigate the artists in their creative endeavors. „Soap Opera“ fuses the lightness of regenerated pop-ups of Jānis Dzirnieks, the drama of organic surfaces by Evita Vasiļjeva, and the serenity of performative gestures in Daria Melnikova’s works.

City Surfer Office | TOO HOT TO THINK

Umělkyně | Artist: Alžběta Krňanská

Kurátor | Curated by: Světlana Malinová

Bořivojova 1577, 130 00, Žižkov – Praha 3

14. - 18. 9. 2022

Výstava TOO HOT TO THINK navazuje na současný environmentální diskurz a prozkoumává pomocí materiálu ratanu historické kontexty a konotace tradičních kutilských či manuálních technologií se zaměřením na zachování minimálního dopadu na životní prostředí. Pomocí recyklovaných materiálů jako je včelí vosk, přírodní barviva, použité kovové součástky, se dostáváme do procesu vzniku maleb a instalací, které zviditelňují současnou alarmující klimatickou situaci, ale také stále přetrvávající genderové otázky a nerovnosti.

TOO HOT TO THINK connects to contemporary environmental discourse and explores the historical contexts and connotations of traditional DIY or manual technologies through the use of rattan, with a focus on maintaining minimal environmental impact. Using recycled materials such as beeswax, natural dyes, and used metal parts, we get into the process of creating paintings and installations that make visible the current alarming climate situation, but also the still persistent gender issues and inequalities.

Lucie Drdova Gallery je pražská galerie současného umění se silným konceptuálním portfoliem a osobitým kurátorským přístupem, která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou.

Lucie Drdova Gallery is a Prague-based contemporary art gallery with a strong conceptual portfolio and a distinctive curatorial approach to open up dialogue between local artists and the international scene.

A.M. 180 Gallery je multifunkční prostor založený na podzim roku 2003. Je jednou z aktivit A.M.180 Collective, neformálního nezávislého sdružení, které organizuje koncerty umělců z nezávislé hudební scény, výstavy umění, přednášky a filmové projekce.

A.M. 180 Gallery is a multifunctional space founded in the autumn of 2003. One of their activities is A.M.180 Collective – an informal independent association that organizes concerts by artists from the independent music scene, art exhibitions, lectures and film screenings.

Polansky | The Forest Song: All of Me Wants All of You

Umělec | Artist: Siggi Sekira (UA/AT)

Polansky Gallery

Veletržní 841/45, 170 00, Holešovice – Praha 7

1. 9. - 15. 10. 2022

Polansky je galerie současného umění vedená galeristou Filipem Polanským, která zahájila provoz v říjnu 2012. V současnosti sídlí na ulici Veletržní v pražských Holešovicích. Pořádá výstavy
českých i zahraničních umělců, pravidelně se účastní prestižních zahraničních veletrhů.

Siggi Sekira (nar. 1987 v Oděse na Ukrajině, žije a pracuje ve Vídni) se věnuje práci s keramickými sochami a kresbami. Sekira čerpá ze slovanské mytologie Wiener Werkstätten kolem roku 1900, sovětské avantgardy a přílivu západní popkultury po rozpadu Sovětského svazu.

Polansky is a contemporary art gallery founded by Filip Polanský in 2012. It focuses on local and international contemporary artists. Polansky is situated in two locations in Prague and Brno. The gallery produces around ten exhibitions each year.

Siggi Sekira (b. 1987 in Odessa, Ukraine, lives and works in Vienna) works with ceramic sculpture and colored pencil drawings. Sekira draws on the Slavic mythology of the Wiener Werkstätten around 1900, Soviet avantgarde, and the influx of the Western pop culture after the collapse of the Soviet Union.

POP-UP Galerie AVU | Remember Teach Nature

Umělci | Artists: Vik Bayer, Anna Bochkova, Karolin Braegger, Emma Hummerhielm Carlén, Kristina Cyan, Nana Dahlin, Pyo E, Felix Grühbaum, Yoko Gwen Halbwidl, Bob Schatzi Hausmann, Florian Hofer, Theresa Katharina Horlacher, Lisa Jäger, Julia Karpova, Adele Knall, Jusun Lee, raúl itamar lima, Taro Meissner, Bianca Phos, Michael Reindel, Jakob Rockenschaub, Alua Sugralimova, Lera Weinrub, Andrea Zabric

Participující galerie | Participating gallery: Academy of Fine Arts Vienna (AT)

Instalační tým | Installation team: Kristina Cyan, Julia Karpova and Jakob Rockenschaub

POP-UP Galerie AVU | Academy of Fine Arts Vienna

Křížkovského 10, Praha 3, 130 00

1. 9. - 2. 10. 2022

V roce 2021 Galerie AVU otevřela POP-UP Galerii AVU v Praze 3 na Žižkově s cílem ještě více zpřístupnit program veřejnosti.

Galerie AVU byla založena v roce 1993 jako výstavní prostor pro studenty Akademie výtvarných umění v Praze. Postupem času rozšířila své pole působnosti a stala místem, které představuje současné umění nastupující generace umělců a umělkyň v nejrůznějších souvislostech – ať již v kontextu práce studentek/studentů a absolventek/absolventů dalších uměleckých škol, nebo zahraničních tvůrců. 

Dlouho jsem si jako malé dítě šest nebo sedm let staré myslel, že svět se skládá z kousků. Byl tu dvorek mých rodičů, kameny obložená terasa s židlemi natřenými na zeleno a bujnou konstelací ovocných stromů, které nerodily žádné ovoce. Byl tu školní autobus s modře a červeně puntíkovanými sedadly, v nichž se sedělo nakřivo, propadlé časem a mnoha zadnicemi, které na těch samých sedadlech seděly desítky let před mým narozením. Byla tu pláž, v mých očích ztělesnění přírody, a plastová benzínová pumpa s restaurací Rosenberger uvnitř, která pak záhadně vyrostla v McDonald’s, jehož brána se stala portálem, kterým jsem cestoval na letní prázdniny. Pláž byla mým oblíbeným místem. Dodnes si pamatuji vůni vln a mořskou sůl, která mi na slunci rozežírala kůži. Nesnášel jsem ty záchody s dírou v podlaze, které byly v té době povinnou součástí mnoha středomořských letovisek. Teď je mám raději.

S odstupem času se přistihnu, že vzpomínám v baru a před polknutím si v ústech švihám vybraný nápoj (Blaufränkisch). Sytá, kořeněná chuť je jemná a já se na tyto chvíle těším s velkou radostí, stejně jako na očekávání, že za soumraku vklouznu do čerstvě vypraného povlečení. Klimatická příšera pod mou postelí existovala už tehdy, říkali jsme jí Globální oteplování. Tyhle rozhovory o ekologii a klimatických změnách se v posledních letech staly tak všudypřítomnými, ční mi nad hlavou všude, kam přijdu, že jsem sám začal zapomínat na skutečný význam této krize: Přestal jsem být znepokojený. Obracím se s tímto dilematem na kamaráda sedícího naproti mně: „V době, kdy se tato planeta stane neobyvatelnou, se prostě můžeme přestěhovat někam jinam, věda na tom pracuje,“ odpovídají mi, jako by přestěhování na Mars bylo stejně snadné jako jít na pláž. Hudba v baru zpomalí a tančící světla nad hlavou přivedou mou pozornost na diskotékovou kouli, sleduji, jak se točí jako kolotoč, pochoduje bez přestávky dál jako planeta s živou. Třpyt koule pokrývá tváře mých přátel, barmana, stereo… stoupající teplota, následná pandemie, nekonečné války, které nás přibližují k zániku, jsou v atmosféře stále přítomné jako hučení ledničky, když spíte v kuchyni. Žijeme v ekonomice založené na růstu, která ke svému růstu potřebuje stálou spotřebu. Masová spotřeba vyžaduje masovou výrobu. V kapitalismu neexistuje etická spotřeba. I když to všechno selže a věda přijde s ochranným, kopulovitým rajským městem bez znečištění a klimatických problémů mimo naši planetu, bude přístupné jen 1 %. My ostatní se vrátíme na Zemi.

In 2021, the AVU Gallery opened the AVU POP-UP Gallery in Prague’s Žižkov neighborhood with the goal of making its program even more accessible to the public.

The AVU Gallery was founded in 1993 as an exhibition space for students of the Academy of Fine Arts in Prague. Over time, it expanded its domain, becoming a space for the presentation of contemporary art by the incoming generation of artists in a wide variety of contexts, whether it is the work of students and graduates of other art schools or that of foreign artists.

For a long time, when I was a small child, aged 6 or 7, I thought the world was made up of fragments. There was my parents backyard, a stone-panelled patio with chairs painted green and a luscious constellation of fruit trees that bore no fruit. There was the school bus with blue and red spotted seats that made you sit crooked, caved in by time and the many behinds that sat in those very seats decades before I was born. There was the beach, the epitome of nature in my eyes and the plastic gas station with a Rosenberger restaurant inside, which then mysteriously grew up to be a McDonald’s the gates of which became the portal that I travelled through to go on my summer vacation. The beach was my favourite place. I still remember the smell of the waves and the sea salt eating away at my skin in the sun. I hated those hole-in-the-floor toilets that were a compulsory experience with many Mediterranean resorts at the time. Now I rather prefer them.

With the passing of time I find myself reminiscing in a bar, swishing my drink of choice (Blaufränkisch) in my mouth before I swallow. The rich, spicy taste is subtle, and I look forward to these moments with great joy, like the expectancy of sliding into freshly washed sheets at nightfall. The climate monster under my bed already existed back then, we called it Global Warming. These conversations about ecology and climate change have become so omnipresent in recent years, looming above my head everywhere I go, that I myself, have started to forget the true meaning of this crisis: I stopped being alarmed. I turn to my friend sitting across from me with this dilemma, “By the time this planet becomes uninhabitable, we can just move somewhere else, science is working on it” they answer me, as though moving to Mars is as easy as going to the beach. The music in the bar slows and the dancing lights overhead bring my attention to a disco ball, I watch it spin like a merry-go-round, marching on without a break like the planet with live on. The sparkles of the ball blanket the faces of my friends, the bartender, the stereo… the rising temperatures, the resulting pandemicene, the never ending wars that bring us closer to annihilation are ever present in the atmosphere like the hum of a fridge when you’re sleeping in the kitchen. We live in a growth-based economy that needs steady consumption in order to grow. Mass consumption requires mass production. There is no ethical consumption under capitalism. Even when it all fails and science comes up with a protective, dome-like paradise city without pollution or climate issues outside of our planet, it’ll only be accessible to the 1%. The rest of us will be back on Earth.

Galerie 35m2 | Compact. Time. Constraint.

Umělci | Artists: Živa Drvarič, Julie Falk, Elisabeth Molin, Elizabeth Orr, Alex Thake, Lauda Vargas, Anna Walther, Anna Ročňová, Vladimíra Večeřová

Participující galerie | Participating gallery: Sharp Projects (DK)

Kurátor | Curated by: Ilethia Sharp

Galerie 35m2 | Sharp Projects

Víta Nejedlého 23, Praha 3 – Žižkov, 130 00

1. 9. - 1. 10. 2022

Galerie 35m2 je prostorem pro nezávislou a experimentální uměleckou aktivitu. Od roku 2006, kdy galerie vznikla, jí vedou umělci Petra Steinerová a Michal Pěchouček. Kurátorský tým doplnili v roce 2015 Tereza Zachová a František Fekete. Galerie 35m2 se věnuje zejména současným mladým výtvarným umělcům, kterým realizuje jejich autorské výstavy, nezřídka jejich úplně první. V jejím programu mají pravidelně své místo i generačně zralejší a zkušenější osobnosti včetně zahraničních autorů. Kurátorský tým galerie dává ve výběru umělců velký důraz na originalitu jejich rukopisu a výtvarného uvažování, stejně jako na dlouhodobější dialog, který s autory před realizací výstavy vede. Výběr jednotlivých tvůrců je podřízen snaze o co nejotevřenější pohled na současný svět umění.

Výstava Kompaktní. Čas. Omezení. (Compact.Time. Constraint.) zahrnuje sochy a sochařské instalace vycházející z rozměrů standardizovaného listu papíru formátu A4. I když rozměrová omezení vznikla z praktických důvodů, není kompaktní vzhled vystavených děl po fyzické ani vizuální stránce jednotný. Omezení je aplikováno na bytosti nebo materiály, které na sebe berou různé podoby. Běh času je naznačen ručičkami hodin a mořským příbojem – obojí implikuje opakování vyskytující se rovněž v uměleckých postupech vyžadujících děrování, skládání, zkosení, roztáčení, ořezávání a sekání. Vystavená díla se pohybují v rozpětí od samostatně stojících a na stěnách zavěšených soch, přes video až po drobné instalace. Tato skupinová výstava je inspirována předchozí výstavou Malé sochy (Small Sculptures) v galerii v Sharp Projects, na níž měly všechny vystavené sochy shodné rozměry: 20 × 15 × 30 cm, přičemž tento koncept vycházel z představy, že každý by měl vlastnit umělecké dílo.

O Sharp Projects

harp Projects je umělecká galerie a kurátorský prostor v Kodani založený nezávislou afroamerickou kurátorkou Ilethií Sharp. Tato nezávislá galerie si zve umělce i kurátory z celého světa a umožňuje jim vystavovat různorodé koncepty, přičemž důraz je kladen na umělecké postupy pracující s materiálem a objektem. Zaměření galerie na mezinárodní paralely v estetice a narativech současného umění vede k soustředění na umělce z různých zemí, kteří by jinak nebyli hromadně konceptualizováni. Tato galerie založená cizinkou je nevyhnutelnou odpovědí na taktiky vyloučení. Rozšířené kurátorské projekty mají za cíl proplouvat historickými a experimentálními pojmy nalezenými při tvorbě expozic a vyvolávat interdisciplinární spolupráce apropriovaných soch, designu a objektů.

The 35m2 is an artist run space and non-profit gallery for contemporary artistic activity. Since 2006 gallery has been directed by artists Petra Steinerová and Michal Pěchouček. In 2015 Tereza Záchová and František Fekete joined their collective. The gallery is focused mainly on progressive and young visual artists creating their solo projects, sometimes even their first ones. Nevertheless its program also provides a place for more established and experienced authors including international ones. The curatorial team gives an opportunity as free as possible to create and experiment to artists and emphasizes the importance of an originality of their artistic approach and visual thinking. The dialogue between curator and artist plays a key role within the process of making an exhibition. A selection of artists tries to be as open as can be regarding contemporary art.

Compact. Time. Constraint. exhibits sculptures and sculptural installations around the measurements of the standardized A4 sheet of paper. Although the size limitations were created for convenience, the compactness of the works exhibited are not all physically or visually uniform. The constraining theme is imposed upon a being or material which takes on various forms. Time passing is indicated with clock hands and rolling tides both impling repetition; also found in artistic practices that require punchering, folding, angling, spinning, cutting, and sculpting. Works exhibited range from self-standing and wall-hanging sculptures, video and other small-scale installations. This group show is inspired by the previous exhibition at Sharp Projects titled, Small Sculptures, featuring sculptures all within the dimensions of 20 x 15 x 30 cm – conceptualized from the belief that everyone should own a piece of art.

About Sharp Projects

Sharp Projects is an art gallery and curatorial project space in Copenhagen, Denmark founded by African-American independent curator Ilethia Sharp. As an independent art gallery, Sharp Projects invites internationally-based artists and curators alike to exhibit diversified concepts; with overlapping artistic practices that work through materiality and objecthood. Sharp’s interest in transnational parallels in contemporary art aesthetics and narratives indicate the focus on including artists based internationally; who would otherwise not be plurally conceptualized. Founded by a non-native, the gallery is an inevitable response to exclusionary tactics. Extended curatorial projects aim to navigate historical and experimental notions found in exhibition-making by prompting interdisciplinary collaborations of appropriated sculpture, design, and objects.

Holešovická Šachta | The Narcissist

Umělec | Artist: Bora Akinciturk (TR/UK)

Holešovická Šachta | Bora Akinciturk

Bubenská 14, Praha 7, 170 00

Vernisáž | Vernissage: 14. 9. 2022 19:00

Výstava | Exhibition: 13. 9. - 4. 10. 2022

Šachta je pražská kulturní platforma zaměřená na prezentaci současného umění. Prostor zahrnuje galerii s třemi výstavními prostory, barem a rozlehlým dvorem. Program galerií je zaměřen na progresivní projevy výtvarného umění, odvážné kurátorské projekty i zahraniční spolupráce, workshopy, happeningy, koncerty.

Výstava The Narcissist představí tvorbou britsko-tureckého multimediálního umělce Bory Akinciturka se zaměřením na kresby, malbu a video. Autor je na mezinárodní scéně známý svým společensko-kritickým přístupem, který uplatňuje v široké škále médií včetně malby, kresby, objektu, instalace a videa. Jeho díla jsou shluky glos, apropriací a koláží inspirovaných světem sociálních sítí, memů, internetové estetiky a kultury či způsoby vyjadřování v digitálním věku.

Šachta is a Prague cultural platform focused on the presentation of contemporary art. The space includes a gallery with three exhibition spaces, a bar and a large courtyard. The gallery programme focuses on progressive expressions of art, bold curatorial projects and international collaborations, workshops, happenings and concerts.

The exhibition The Narcissist will present the work of British-Turkish multimedia artist Bora Akinciturk, focusing on drawings, painting and video. The artist is internationally known for his socially critical approach, which he applies in a wide range of media including painting, drawing, object, installation and video. His works are clusters of glosses, appropriations and collages inspired by the world of social media, memes, internet aesthetics and culture or modes of expression in the digital age.

 

Kvalitář | Monochrome

Umělci | Artists: Ryuha (Atsuo Hukuda, Shuhei Fukuda)

Participující galerie | Participating gallery: Concept Space (JP)

Kurátor | Curated by: Michal Škoda

Kvalitář | Concept Space

Senovážné náměstí 17, Praha 1, 110 00

1. 9. - 24. 11. 2022

Galerie Kvalitář má v českém prostředí své specifické místo, na pozadí stejnojmenného architektonického studia, představuje již více než deset let, to nejlepší z výtvarného umění a designu. Kvalitář připravil řadu kurátorských výstav, které se věnují nejen umění, architektuře a designu, ale také propojení uměleckých a vědních oborů.

Po čtyřech letech se vrací do Česka japonští umělci Atsuo HukudaShuhei Fukuda, aby pro prostory galerie Kvalitář opět připravili společný projekt odkazující k jedné z tradic japonského umění v rámci současného umění, a navázali tak na svoji velice úspěšnou výstavu RYUHA z roku 2018.

Kvalitar Gallery has a specific place in the Czech art scene, on the background of the same name architectural studio, it has been presenting the best of fine art and design for more than ten years. Kvalitar has prepared a series of curated exhibitions that focus not only on art, architecture and design, but also on the interconnection of art and science.

After four years, Japanese artists Atsuo Hukuda and Shuhei Fukuda are returning to the Czech Republic to once again present a joint project at the Kvalitář Gallery, referring to one of the traditions of Japanese art within the framework of contemporary art, thus following up on their very successful exhibition RYUHA from 2018.

Světova 1 | Ennui

Umělci | Artists: Veronika Čechmánková, Martin Dušek, František Felix, Tina Hrevušová, Alžběta Krchová, Olga Krykun, Marcela Putnová, Ezra Šimek, Denisa Štefanigová, Max Vajt

Participující galerie | Participating gallery: Queer Space Network

Producenti | Producers: Rivers, Vorlíček a Xu

Světova 1 | Queer Space Network

Světova 523/1, Praha 8-Libeň, 180 00

1. - 17. 9. 2022

SVĚTOVA 1 je platforma a galerie zaměřující se na uměleckou praxi, vyjádření a projekty v blízkých zónách. Jde o holistický celek, který prostřednictvím výstav a různých veřejných programů reaguje na aktuální dění ve světě. Není důležité jen to, co prezentuje, ale také jak prezentuje. Zpochybňuje formy a vidí proces jako klíčovou součást výstupu. Jeho cílem je plně se vyjádřit, dosáhnout plné udržitelnosti, praktikovat radikální inkluzivitu a nabídnout útočiště těm, kteří to potřebují.

Ve spolupráci s Queer Spaces Network se výstava „Ennui“ zaměří na téma, které na počátku 19. století poprvé představil francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Zúčastnění umělci*kyně se ve své tvrobě častokrát zaměřují na tuto „zkušenost kapitalistické (post)modernity – to odcizení a anomii, které údajně zažívá tolik vysmívaná buržoazie“, a jako takoví zkoumají další téma v rámci probíhajícího kurátorského výzkumu prostoru Světova 1 nazvaném „As we grow“.

SVĚTOVA 1 is a platform and a gallery focusing on artistic practice, expression, and projects in nearby zones. It is a holistic entity that through shows and various public programs reacts to the current events in the world. It’s not just important what it presents, but also how it presents. It questions the forms and views the process as a crucial part of the outcome. Its goal is to fully express, achieve full sustainability, practice radical inclusivity and offer a refuge for those in need.

In cooperation with the Queer Spaces Network, the exhibition “Ennui” will focus on the topic first envisioned by the French writer Gustave Flaubert back in the early 19th century. Participating artists focus in their practices on this “experience of capitalist (post)modernity – the alienation and anomie putatively experienced by the much-derided bourgeoise” and as such explore another topic within the ongoing curatorial research “As we grow”. One that is so prevalent in the Světova programme this year.

Fotograf | Extrémně normální / Extremely Normal

Umělci | Artists: Norman Behrendt, Jakob Ganslmeier, Ludwig Rauch, Mykola Ridnyi, Alex Gerbaulet & Mareike Bernien, Ewa Einhorn, belit sağ

Kurátor | Curated by: Markéta Mansfieldová, Elisabeth Pichler, Tereza Rudolf

Fotograf Gallery | Fotograf Festival

Jungmannova 19/7, Praha 1, 110 00

9. 9. - 22. 10. 2022

Fotograf Gallery vznikla pod názvem Fotograf studio na sklonku roku 2009 jako v pořadí druhá platforma občanského sdružení Fotograf07. Umožnila přímo a soustavně stimulovat činnost na poli umělecké fotografie a reflektovat její kontexty a mediální přesahy v současném výtvarném umění. V době vzniku byla zamýšlena jako prostor dramaturgicky spjatý s obsahem aktuálních čísel časopisu. Brzy ovšem získala autonomii jako systematicky vedený výstavní prostor v čele s kurátorem. Galerie se zaměřuje na roli fotografie v post-mediální situaci současného umění, pro kterou je nosnou zejména širší oblast fotografického myšlení, které se nutně nemusí zhmotňovat v podobě fotografického artefaktu, ale jako způsob pohlížení a uchopování skutečnosti, případně jako základ či prostředek konceptuálních a kontextuálních operací, při níž je s fotografií nakládáno jako se specifickým nositelem vizuálních informací. V jejím programu převažují samostatné výstavy českých autorů mladší a střední generace. Každoročně zahrnuje alespoň jednu výstavu autora starší generace, případně ho doplňují kurátorské tematické výstavy.

Výstava Extrémně normální je věnována ambivalenci vizuálních reprezentací krajně pravicového násilí. Vizuální stereotyp „krajně pravicového vyvrhele“ se zdá být zastaralý, protože nepostihuje obrovský rozsah současných projevů příslušnosti k extrémně nacionalistické a pravicové politice. Zobrazování krajně pravicových chuligánů či demonstrantů nicméně převládá, zejména v žurnalistickém pojetí – i přes to, že toto opakování stereotypů, póz a gest může limitovat představy o tom, kdo jsou aktéři a podporovatelé této scény. Oběti a osoby postižené krajně pravicovým násilím navíc často stojí mimo zorné pole a přicházejí o svůj hlas.

Umělkyně a umělci zastoupení na výstavě používají různé umělecké strategie a mediálně reflexivní přístupy, aby se vizuálními prostředky vyrovnali s krajní pravicí a rozpoznali často znepokojující společné rysy referencí, zvláštní povědomost a strukturální rasismus, na němž se naše společnosti podílí.

Fotograf Gallery was established under the name Fotograf Studio at the end of 2009 as the second platform for the Fotograf 07 Association. The Association enabled members to stimulate directly and continually activity in the field of artistic photography and reflect its context in media interventions in contemporary art. At the time of its establishment, it was imagined as a space that would be conceptually tied to the content of the magazine’s current issue. However, it quickly gained autonomy as a systematically run exhibition space lead by its own curator. The Gallery focuses on photography’s role in the post-media situation of contemporary art, for which mainly the broader area of photographic thought is a principal issue. It needn’t materialize in the form of a photo relic, but rather as a means of viewing and understanding facts; or eventually as the basis of or a tool for conceptual and contextual operations, during which the photographs are dealt with as a specific bearer of visual information. The Gallery’s program includes mainly independent exhibitions of primarily Czech artists from the younger and middle-aged generations. Each year we host at least one exhibition by an artist of the older generation; sometimes we also include a curatorial-thematic exhibition.

The exhibition “Extremely Normal” is dedicated to the ambivalence of visual representations of far-right violence. The visual stereotype of the “far-right outlaw” seems to be outdated as it does not grasp the vast extent of the current manifestations of affiliation with extreme nationalist and right-wing policies. Nonetheless, the portrayal of far-right hooligans or protesters is prevalent, especially in the journalistic approach – even if this repetition of stereotypes, poses, and gestures might limit the idea of who the actors and backers of the scene are. Moreover, the victims and those affected by far-right violence are often out of focus and become voiceless.

The artists in the exhibition deploy different artistic strategies and media-reflexive approaches to come to terms with the far right by visual means and to recognize the often troubling commonalities of reference, uncanny familiarity, and structural racism that our societies are complicit with.

 

CSU

CSU

Centrum pro současné umění Praha (CSU) je nezisková organizace založená v roce 1992 s cílem prezentovat, propagovat a podporovat současné vizuální umění s ohledem na širší společenský a kulturní kontext, ve kterém vzniká. Vedle své výstavní činnosti (Galerie Jelení a Galerie Kurzor), rozvíjí i dokumentační (databáze současného českého umění Artlist, knihovna, mediatéka) a edukační programy (přednášky, publikační činnost), čímž představuje specifický prostor, kde lze současné umění nejen vystavovat, ale i dokumentovat, studovat a kriticky reflektovat.

The Center for Contemporary Arts Prague is a non-profit organization founded in 1992 with the goal to present, promote and support contemporary visual arts with respect to the wider social and cultural context in which it originates. In addition to its exhibition activities (Jelení Gallery and Kurzor Gallery), it is developing documentary (a database of contemporary Czech art – Artlist, a library and a media-room), as well as educational programs (lectures and publishing activities), thus providing a specific zone, not only for exhibiting contemporary art, but also for documenting, studying and critically reflecting it.

Program

Opening weekend 1. - 3. 9. 2022

Čtvrtek 1. 9. 2022

17:00 - 21:00
vernisáže výstav / Berlinskej model, City Surfer Office, Galerie 35m2, Kvalitář, Polansky, POP-UP Galerie AVU, Světova 1
17:00
performance – Martin Dušek (Radsunn) & Markéta Zrníková, Alžběta Krchová / Světova 1

Více informací | Read More
20:00
performance – Danielle Pamp / Polansky

Pátek 2. 9. 2022

11:00 – 18:00
otevřené galerie / Berlinskej model, City Surfer Office, Galerie 35m2, Kvalitář, Polansky, POP-UP Galerie AVU, Světova 1
11:30 - 13:00
Give Me the Now – diskuze o aktuální institucionální praxi a budoucích strategiích uměleckého zprostředkování, hosté Tevž Logar, Marta Kolakowska, Christian Siekmeier / doprovodný program Lucie Drdova Gallery / místo konání Kunsthalle Praha

Více informací | Read More
14:00
komentovaná prohlídka výstavy / Berlinskej model
15:00
komentovaná prohlídka výstavy / Polansky
16:00
komentovaná prohlídka výstavy / Světova 1
17:00
přednáška – Franz Thalmair: From Collaboration to Contamination / Centrum pro současné umění Praha

Více informací | Read More
18:00
vernisáže výstav, performance Adam Christensen / hunt kastner

Sobota 3. 9. 2022

11:00 - 18:00
otevřené galerie / Berlinskej model, City Surfer Office, Galerie 35m2, hunt kastner, Kvalitář, Polansky, POP-UP Galerie AVU, Světova 1
14:00
komentovaná prohlídka výstavy / Kvalitář
15:00
komentovaná prohlídka výstavy / City Surfer Office
15:45
komentovaná prohlídka výstavy / hunt kastner
16:30
komentovaná prohlídka výstavy / 35m2
17:15
komentovaná prohlídka výstavy / POP-UP Galerie AVU

Úterý 13. 9. 2022

15:00 - 17:00
komentované prohlídky výstav / Praha 3 (PAW22) – POP-UP Galerie AVU, City Surfer Office, 35m2, hunt kastner / sraz v POP-UP Galerie AVU
20:00
performance Luki Essender: Velký klíč, směšný klobouk a šlapka od Cartiera / Nová scéna – Národní divadlo (Superstudio (PAW22))

Více informací | Read More

Středa 14. 9. 2022

16:00 - 20:00
komentované prohlídky výstav / Praha 7 ((PAW22)) – Loft BubNY, Stone Project, Polansky, Berlinskej Model, Holešovická Šachta / sraz v Loft BubNY
19:00
vernisáž výstavy The Narcissist / Holešovická šachta

Opening weekend 1. - 3. 9. 2022

Thursday September 1, 2022

17:00 - 21:00
exhibition opening / Berlinskej model, City Surfer Office, Galerie 35m2, Kvalitář, Polansky, POP-UP Galerie AVU, Světova 1
17:00
performance – Martin Dušek (Radsunn) & Markéta Zrníková, Alžběta Krchová / Světova 1

Více informací | Read More
20:00
performance – Danielle Pamp / Polansky

Friday, September 2, 2022

11:00 – 18:00
open galleries / Berlinskej model, City Surfer Office, Galerie 35m2, Kvalitář, Polansky, POP-UP Galerie AVU, Světova 1
11:30 - 13:00
Give Me the Now – Talk on the current institutional practice and future strategies of art mediation, guests Tevž Logar, Marta Kolakowska, Christian Siekmeier / related event of Lucie Drdova Gallery / venue Kunsthalle Praha

Více informací | Read More
14:00
guided tour / Berlinskej model
15:00
guided tour / Polansky
16:00
guided tour / Světova 1
17:00
Talk – Franz Thalmair: From Collaboration to Contamination / Center for Contemporary Arts Prague

Více informací | Read More
18:00
exhibition openings and performance by Adam Christensen / hunt kastner

Saturday, September 3, 2022

11:00 - 18:00
open galleries / Berlinskej model, City Surfer Office, Galerie 35m2, hunt kastner, Kvalitář, Polansky, POP-UP Galerie AVU, Světova 1
14:00
guided tour / Kvalitář
15:00
guided tour / City Surfer Office
15:45
guided tour / hunt kastner
16:30
guided tour / 35m2
17:15
guided tour / POP-UP Galerie AVU

Tuesday, September 13, 2022

15:00 - 17:00
guided tours / Praha 3 ((PAW22)) – POP-UP Galerie AVU, City Surfer Office, 35m2, hunt kastner / meeting at v POP-UP Galerie AVU
20:00
performance Luki Essender: Big Key, Funny Hat, and the Cartier Whore / Nová scéna – Národní divadlo (Superstudio (PAW22))

Více informací | Read More

Wednesday, September 14, 2022

16:00 - 20:00
guided tours / Praha 7 ((PAW22)) – Loft BubNY, Stone Project, Polansky, Berlinskej Model, Holešovická Šachta / meeting at Loft BubNY
19:00
exhibition opening Bora Akinciturk: The Narcissist / Holešovická šachta
klepněte pro
zobrazení mapy
tap to
show map

Kontakt | Contact

info@sumoprague.cz

Sledujte nás | Follow us

facebook.com

instagram.com

Pořadatel | Organizer

Partneři | Partners

Výstava v galerii Berlinskej Model se koná za podpory česko-německého fondu budoucnosti:

Supported by Danish Arts Foundation:

Mediální partneři | Media partners

Doprovodný program / Accompanying programme